Υποβολή στην Α.Α.Δ.Ε. δήλωσης απόδοσης τέλους ανακύκλωσης πλαστικών μπουκαλιών με ετικέτα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), για το τρίμηνο Απρίλιος, Μάιος και Ιούνιος

Υποβολή στην Α.Α.Δ.Ε. δήλωσης απόδοσης τέλους ανακύκλωσης πλαστικών μπουκαλιών με ετικέτα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), για το τρίμηνο Απρίλιος, Μάιος και Ιούνιος.

Ι. Στα άρθ. 80 και 92 του ν.4819/2021 (ΦΕΚ Α’ 129/23.7.2021), μεταξύ άλλων, ορίζονται:

«Άρθρο
80. Μέτρα για τα πλαστικά μπουκάλια με ετικέτα από πολυβινυλοχλωρίδιο
(PVC) (Παρ. 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί
με την παρ. 3 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/852)

1. Από την
1η Ιουνίου 2022, οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς συσκευασιών προϊόντων,
μέρος της συσκευασίας των οποίων περιέχει πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC),
απαγορεύεται να θέτουν είτε επί της ίδιας της συσκευασίας είτε στην
ετικέτα αυτής, σήμανση περί δυνατότητας ανακύκλωσης της συσκευασίας.

2.
α) Από την 1η Ιουνίου 2022 επιβάλλεται τέλος ανακύκλωσης για τα
προϊόντα, η συσκευασία των οποίων περιέχει πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC),
κατά την πώλησή τους σε κάθε νόμιμο σημείο πώλησης. Η καταβολή του
τέλους επιβάλλεται στους καταναλωτές ανά τεμάχιο προϊόντος.

β)
Το τέλος ανακύκλωσης του παρόντος ορίζεται σε οκτώ (8) λεπτά. Το ποσό
του τέλους αναγράφεται με τρόπο διακριτό και ευανάγνωστο στα παραστατικά
πώλησης προ του Φ.Π.Α. και αποτυπώνεται στα λογιστικά αρχεία που
υποχρεούνται να τηρούν οι επιχειρήσεις που πωλούν τα εν λόγω προϊόντα. Οι
εν λόγω επιχειρήσεις υποχρεούνται να αναγράφουν στα σημεία πώλησης των
προϊόντων της περ. α΄ σε εμφανές σημείο για τον καταναλωτή, ότι τα
προϊόντα αυτά υπόκεινται σε τέλος, με αναγραφή του ποσού του τέλους.

γ)
Το τέλος έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα και τα έσοδα από αυτό αποτελούν
δημόσια έσοδα, τα οποία εισπράττονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και αποδίδονται στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης
(Ε.Ο.ΑΝ.) με σκοπό να διατίθενται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση
δράσεων ανακύκλωσης.

δ) Για την απόδοση του τέλους
υποβάλλεται δήλωση απόδοσης του τέλους σύμφωνα με την απόφαση της παρ. 4
του άρθρου 92, από τις επιχειρήσεις που πωλούν τα προϊόντα της περ. α΄
στη φορολογική διοίκηση κάθε τρίμηνο, έως την τελευταία ημέρα του μήνα
που ακολουθεί την περίοδο στην οποία αφορά.

ε) Για την
εφαρμογή του παρόντος ισχύουν τα προβλεπόμενα στην απόφαση της παρ. 5
του άρθρου 92, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Ε.Ο.ΑΝ.. Η έκδοση
της απόφασης του πρώτου εδαφίου δεν αποτελεί προϋπόθεση για την
εφαρμογή του παρόντος.

στ) Στο τέλος του Παραρτήματος του ν. 4174/2013 (Α΄ 170), προστίθεται η φράση: «Τέλος ανακύκλωσης».

Άρθρο 92.
Εξουσιοδοτικές διατάξεις […]

[…]
4. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται ο τύπος και το
περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του τέλους της περ. α΄ της παρ. 2 του
άρθρου 80, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την επιβολή, είσπραξη και
απόδοση του τέλους αυτού.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η
οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Ε.Ο.ΑΝ., αναπροσαρμόζεται το ύψος
του τέλους της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 80. […]».

ΙΙ. Στην απόφαση Α.1061/17.5.2022 (ΦΕΚ Β’ 2479/20.5.2022) «Καθορισμός
του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης τέλους ανακύκλωσης,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 4819/2021 (Α’129), καθώς
και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την επιβολή, είσπραξη και απόδοση του
τέλους αυτού» ορίζονται:

«1. Καθορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης τέλους
ανακύκλωσης, στα προϊόντα, η συσκευασία των οποίων περιέχει
πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), όπως το υπόδειγμα που προσαρτάται στην παρούσα
και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής, καθώς και τον τρόπο επιβολής,
είσπραξης και απόδοσης του τέλους.

2. Από την 1η Ιουνίου 2022
επιβάλλεται τέλος ανακύκλωσης για τα προϊόντα, η συσκευασία των οποίων
περιέχει πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), κατά την πώλησή τους σε κάθε νόμιμο
σημείο πώλησης.

3. Η καταβολή του τέλους επιβάλλεται στους καταναλωτές ανά τεμάχιο προϊόντος.

4.
Υπόχρεα πρόσωπα για την υποβολή της δήλωσης απόδοσης τέλους ανακύκλωσης
είναι οι επιχειρήσεις που πωλούν προϊόντα των οποίων η συσκευασία
περιέχει πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC).

5. Η δήλωση απόδοσης του
τέλους ανακύκλωσης υποβάλλεται στη φορολογική διοίκηση, κάθε τρίμηνο,
έως την τελευταία ημέρα του μήνα που ακολουθεί την χρονική περίοδο στην
οποία αφορά.
Μέχρι την ολοκλήρωση της υλοποίησης της εφαρμογής για
την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης, αυτή θα υποβάλλεται ψηφιακά μέσω
της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων «Τα Αιτήματά
μου», που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (myaade.gov.gr)
σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην υπό στοιχεία Α.1054/2022
απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ. Για την περίοδο της πρώτης εφαρμογής και
ειδικότερα για τα έσοδα του μηνός Ιουνίου 2022, η δήλωση υποβάλλεται
μέχρι την 1η Αυγούστου 2022.

6. Κατά την ολοκλήρωση της
υλοποίησης της υποβολής της δήλωσης μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής, και
εφόσον υφίσταται αποδεδειγμένη αδυναμία λειτουργίας αυτής, η δήλωση θα
υποβάλλεται σε έντυπη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

7. Σε περίπτωση
υποβολής τροποποιητικής δήλωσης, αυτή υποβάλλεται ψηφιακά μέσω της
Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων «Τα Αιτήματά μου»,
που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (myaade.gov.gr) σύμφωνα με
τη διαδικασία που ορίζεται στην υπό στοιχεία Α.1054/2022 απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ.

8. Οι εισπράξεις του τέλους ανακύκλωσης, εισάγονται στον Αριθμό Λογαριασμού Εσόδου «Α.Λ.Ε. 1110903003».

9.
Για τη βεβαίωση και είσπραξη του τέλους, καθώς και για την εκπρόθεσμη ή
ανακριβή υποβολή δήλωσης ή για τη μη υποβολή δήλωσης απόδοσης του
τέλους ανακύκλωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής
Διαδικασίας (ν. 4174/2013).

10. Η ισχύς της παρούσας άρχεται από 1η.6.2022.

11. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».

ΙΙΙ. Στο με α.π. ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/55470/1322/31.5.2022 «Διευκρινίσεις σχετικά με το τέλος ανακύκλωσης στα πλαστικά μπουκάλια με ετικέτα PVC» έγγραφο της Γ.Γ. Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφέρονται:

«ΣΧΕΤ.: α) Οι διατάξεις του άρθρου 80 του νόμου 4819/2021
(Α’ 129): «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων –
Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 30ης Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας
2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και
απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού
Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του
φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές- πολεοδομικές, ενεργειακές και
συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις».
β) Η απόφαση Διοικητή της ΑΑΔΕ με αρ. Α.1061 «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης τέλους ανακύκλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 4819/2021 (Α’ 129), καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την επιβολή, είσπραξη και απόδοση του τέλους αυτού».

Για λόγους ορθής εφαρμογής της επιβολής του τέλους ανακύκλωσης από 1ης Ιουνίου 2022 βάσει του άρθρου 80 του νόμου 4819/2021 (α) σχετικό) σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Α.
-Το τέλος ανακύκλωσης επιβάλλεται στα πλαστικά μπουκάλια υγρών (νερό,
αναψυκτικά, γάλα, λάδι, σάλτσες, απορρυπαντικά κ.ά.), στα οποία
εφαρμόζεται ετικέτα από πολυβινυλοχλωρίδιο PVC, που καλύπτει όλη την
επιφάνεια της φιάλης (full sleeve). Τέτοιου τύπου συσκευασίες απαντώνται
κυρίως σε ποτά αλλά όχι αποκλειστικά.

– Το τέλος ανακύκλωσης
αφορά μόνο πλαστικά μπουκάλια με ετικέτα PVC και σε όχι άλλα πλαστικά
προϊόντα ακόμη κι αν έχουν ετικέτα από PVC. Δεν επιβάλλεται σε μπουκάλια
κατασκευασμένα από άλλα υλικά όπως γυαλί.

-Το τέλος ανακύκλωσης δεν επιβάλλεται σε πλαστικά μπουκάλια που έχουν καψύλιο από PVC στο πώμα (για λόγους ασφαλείας).


Η καταβολή του τέλους ανακύκλωσης επιβάλλεται στον τελικό καταναλωτή
στο σημείο λιανικής πώλησης ανά τεμάχιο προϊόντος. Το τέλος ανακύκλωσης
ορίζεται σε οκτώ (8) λεπτά προ ΦΠΑ. 

Β. Οι παραγωγοί ή εισαγωγείς προϊόντων συσκευασμένων σε πλαστικά μπουκάλια, τα οποία φέρουν ετικέτα από PVC:


καλούνται να ενημερώνουν τους φορείς πώλησης για τα ανωτέρω προϊόντα,
προκειμένου να εφαρμοστεί το μέτρο ορθά και να αποφευχθεί η σύγχυση των
καταναλωτών σχετικά με τις ανακυκλώσιμες ή μη συσκευασίες.

– απαγορεύεται να θέτουν είτε επί της πλαστικής φιάλης είτε επί της ετικέτας σήμανση για δυνατότητα ανακύκλωσης της συσκευασίας.

Οι
συγκεκριμένες διατάξεις του νόμου έχουν σκοπό την αύξηση της
ευαισθητοποίησης του καταναλωτή, προκειμένου ο ίδιος να συμβάλει μέσω
των επιλογών του στην ανακύκλωση προς όφελος της προστασίας του
περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας.».

IV. Στην εγκύκλιο Ε. 2048/3.6.2022 «Κοινοποίηση
του αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/55470/1322/31.05.2022 εγγράφου της Γενικής
Γραμματείας Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και παροχή οδηγιών για την αναγραφή επί των εκδιδόμενων
παραστατικών πωλήσεων του επιβαλλόμενου τέλους ανακύκλωσης στη διάθεση
προϊόντων, η συσκευασία των οποίων περιέχει πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC),
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν.4819/2021 (Α” 129), όπως
ισχύει» αναφέρονται:

«Σχετ.: Το αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/55470/1322/31.05.2022 έγγραφο της
Γενικής Γραμματείας Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ
 
Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
 
Εγκύκλιος που αφορά στην κοινοποίηση του αρ. πρωτ.
ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/55470/1322/31.05.2022 εγγράφου της Γενικής Γραμματείας
Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
παροχή οδηγιών για την αναγραφή του επιβαλλόμενου, στη διάθεση
προϊόντων, η συσκευασία των οποίων περιέχει πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC),
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν.4819/2021 (Α’129) όπως ισχύει.
 
Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
 
Η παρούσα εγκύκλιος παρέχει οδηγίες για την αναγραφή του τέλους
ανακύκλωσης, που επιβάλλεται από την 01/06/2022 σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 80 του ν. 4819/2021
(Α’129), επί των εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων στα πλαστικά
μπουκάλια, η συσκευασία των οποίων περιέχει πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC),
που διατίθενται κατά την πώληση τους.
 
Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
 
Αφορά τις οντότητες οι οποίες πωλούν πλαστικά μπουκάλια με ετικέτα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC).
 
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα κοινοποιείται για ενημέρωσή σας η αρ.
πρωτ. ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΥΠΤ/55470/1322/31.05.2022 έγγραφη διευκρίνιση της Γενικής
Γραμματείας Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας σχετικά με τα πλαστικά προϊόντα που υπόκεινται στο τέλος
ανακύκλωσης του άρθρου 80 του ν. 4819/2021 (Α’ 129).
 
Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 80 του ν. 4819/2021,
επιβάλλεται τέλος ανακύκλωσης από 1ης Ιουνίου 2022 για τα προϊόντα, η
συσκευασία των οποίων περιέχει πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), κατά την πώληση
τους σε κάθε νόμιμο σημείο πώλησης. Για τον προσδιορισμό των εν λόγω
προϊόντων εξεδόθη το κοινοποιούμενο με την παρούσα αρ. πρωτ.
ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΥΠΤ/55470/1322/31.05.2022 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας
Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η
καταβολή του τέλους ανακύκλωσης επιβάλλεται στους καταναλωτές ανά
τεμάχιο προϊόντος.
 
Σχετικά με την αναγραφή της αξίας του ως άνω τέλους στα παραστατικά πωλήσεων, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
 
1. Με τις διατάξεις της περ. β’ της παρ. 2 του υπόψη άρθρου και
νόμου καθορίζεται η υποχρέωση αναγραφής της αξίας του τέλους
ανακύκλωσης, η οποία ανέρχεται σε οκτώ (8) λεπτά προ του Φ.Π.Α., με
τρόπο διακριτό και ευανάγνωστο στα παραστατικά πώλησης.
 
2. Κατόπιν των ανωτέρω, από την 1η Ιουνίου 2022, στα παραστατικά
πωλήσεων (τιμολόγια πώλησης και στοιχεία λιανικής πώλησης) στα οποία
αποτυπώνεται διακριτά η διάθεση των εν λόγω προϊόντων, πέραν των
στοιχείων του υποχρεωτικού περιεχομένου των παραστατικών βάσει των
διατάξεων των άρθρων 9 και 12 του ν. 4308/2014,
κατά περίπτωση, αναγράφεται, κατά τα οριζόμενα με τις υπόψη διατάξεις
επιπλέον η αξία του επιβαλλόμενου τέλους ανακύκλωσης προ του Φ.Π.Α., με
κάθε πρόσφορο, αλλά σε κάθε περίπτωση διακριτό και ευανάγνωστο τρόπο.
 
3. Ειδικά για την αναγραφή του τέλους ανακύκλωσης στα στοιχεία λιανικής πώλησης, τα οποία υποχρεωτικά, βάσει των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 12 του ν. 4308/2014, εκδίδονται με τη χρήση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες:
 
Α. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης παραστατικών πώλησης με χρήση
ΕΑΦΔΣΣ, κατά την διάθεση προϊόντων, τα οποία υπόκεινται στο τέλος
ανακύκλωσης βάσει του άρθρου 80 του ν. 4819/2021
(Α’ 129), όπως διευκρινίζονται στο υπόψη σχετικό έγγραφο, θα πρέπει, με
μέριμνα του χειριστή, το τέλος ανακύκλωσης να εμφανίζεται διακριτά, ως
πρόσθετο είδος που υπόκειται σε Φ.Π.Α. συντελεστή Γ (κανονικό συντελεστή
Φ.Π.Α.) και με ποσότητα ισάριθμη της ποσότητας των διατεθέντων
προϊόντων.
 
Προκειμένου να αυτοματοποιηθεί η παραπάνω διαδικασία, σκόπιμο είναι να
γίνουν κατάλληλες ρυθμίσεις στην εφαρμογή εμπορικής διαχείρισης που
εκδίδει τα παραστατικά, ώστε όταν διατίθεται προϊόντα, τα οποία
υπόκεινται στο τέλος ανακύκλωσης βάσει του άρθρου 80 του ν. 4819/2021
(Α’ 129), όπως διευκρινίζονται στο υπόψη σχετικό έγγραφο, να
εμφανίζεται αυτόματα, ως παρελκόμενο είδος, το τέλος ανακύκλωσης για τα
εν λόγω προϊόντα, με συντελεστή Γ (κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α.), σύμφωνα
με τα ανωτέρω.
 
Β. Στην περίπτωση έκδοσης αποδείξεων εσόδου με χρήση ΑΔΗΜΕ ή ΦΤΜ,
πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις στον προγραμματισμό ειδών του
ΦΗΜ, ώστε το τέλος ανακύκλωσης για προϊόντα, τα οποία υπόκεινται στο
τέλος ανακύκλωσης βάσει του άρθρου 80 του ν. 4819/2021
(Α’ 129), όπως διευκρινίζονται στο υπόψη σχετικό έγγραφο, να είναι ένα
διακριτό είδος που υπόκειται σε Φ.Π.Α. συντελεστή Γ (κανονικό συντελεστή
Φ.Π.Α.), το οποίο θα ανήκει σε ένα νέο διακριτό «ΤΜΗΜΑ» με όνομα «ΤΕΛΟΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ».
 
Κατά την διάθεση των προϊόντων, τα οποία υπόκεινται στο τέλος ανακύκλωσης βάσει του άρθρου 80 του ν. 4819/2021
(Α’ 129), όπως διευκρινίζονται στο υπόψη σχετικό έγγραφο, θα πρέπει, με
μέριμνα του χειριστή, το τέλος ανακύκλωσης να εμφανίζεται διακριτά, ως
πρόσθετο είδος που υπόκειται σε Φ.Π.Α. συντελεστή Γ (κανονικό συντελεστή
Φ.Π.Α.) και με ποσότητα ισάριθμη της ποσότητας των διατεθέντων
προϊόντων.
 
Ειδικά στην εξαιρετική περίπτωση έκδοσης αποδείξεων εσόδου με χρήση
ΑΔΗΜΕ ή ΦΤΜ, που έχουν διαχείριση παρελκόμενων ειδών και προκειμένου να
αυτοματοποιηθεί η διαδικασία, σκόπιμο είναι να γίνουν οι απαραίτητες
ρυθμίσεις στον προγραμματισμό ειδών του ΦΗΜ, ώστε το τέλος ανακύκλωσης
προϊόντων, τα οποία υπόκεινται στο τέλος ανακύκλωσης βάσει του άρθρου 80 του ν. 4819/2021
(Α’ 129), όπως διευκρινίζονται στο υπόψη σχετικό έγγραφο, να είναι ένα
διακριτό είδος που υπόκειται σε Φ.Π.Α. συντελεστή Γ (κανονικό συντελεστή
Φ.Π.Α.), το οποίο θα ανήκει σε ένα νέο διακριτό «TΜΗΜΑ» με όνομα «TΕΛΟΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» και επιπλέον αυτό το είδος θα είναι παρελκόμενο με
ξεχωριστή τιμή, των εν λόγω προϊόντων. Με αυτές τις ρυθμίσεις, κατά την
διάθεση προϊόντων, τα οποία υπόκεινται στο τέλος ανακύκλωσης βάσει του άρθρου 80 του ν. 4819/2021
(Α’ 129), όπως διευκρινίζονται στο υπόψη σχετικό έγγραφο, αυτόματα θα
εμφανίζεται ως πωληθέν είδος και το τέλος ανακύκλωσης για τα εν λόγω
προϊόντα.
 
4. Τέλος, προκειμένου να παρασχεθεί εύλογος χρόνος για τις
απαραίτητες ρυθμίσεις στον προγραμματισμό ειδών του ΦΗΜ, δύναται για την
χρέωση του εν λόγω τέλους να χρησιμοποιείται το ήδη υπάρχον «ΤΜΗΜΑ» με
το όνομα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ» έως και την 29.07.2022.».

V. Δείτε τις Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις εδώ.

Σχετικές διατάξεις/αποφάσεις/εγκύκλιοι:

ν.4819/2021 «Ολοκληρωμένο
πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/
851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής
Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων
και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών,
πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα
πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος,
χωροταξικές – πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες
ρυθμίσεις»

Α.1061/17.5.2022 «Καθορισμός
του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης τέλους ανακύκλωσης,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 4819/2021 (Α’129), καθώς
και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την επιβολή, είσπραξη και απόδοση του
τέλους αυτού»

► Έγγραφο α.π. ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/55470/1322/31.5.2022 «Διευκρινίσεις σχετικά με το τέλος ανακύκλωσης στα πλαστικά μπουκάλια με ετικέτα PVC»

Ε. 2048/3.6.2022 «Κοινοποίηση
του αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/55470/1322/31.05.2022 εγγράφου της Γενικής
Γραμματείας Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και παροχή οδηγιών για την αναγραφή επί των εκδιδόμενων
παραστατικών πωλήσεων του επιβαλλόμενου τέλους ανακύκλωσης στη διάθεση
προϊόντων, η συσκευασία των οποίων περιέχει πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC),
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν.4819/2021 (Α” 129), όπως
ισχύει»

Σχολιάστε

Shares
Call Now Button