Υποβολή στοιχείων στην Τράπεζα της Ελλάδος από τα υπόχρεα πρόσωπα, σχετικά με τη μετοχική διάρθρωση, τις συμμετοχές σε άλλες οντότητες και τα ανοίγματα προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα συνδεδεμένα μέρη με αυτά, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 3Β του άρθρου 80 του ν. 4261/2014 (μηνιαίες, τριμηνιαίες και εξαμηνιαίες υποχρεώσεις)

Υποβολή στοιχείων στην Τράπεζα της Ελλάδος από τα υπόχρεα πρόσωπα, σχετικά
με τη μετοχική διάρθρωση, τις συμμετοχές σε άλλες οντότητες και τα
ανοίγματα προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα συνδεδεμένα
μέρη με αυτά, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 3Β του άρθρου 80 του ν.
4261/2014 (μηνιαίες, τριμηνιαίες και εξαμηνιαίες υποχρεώσεις).

Στην απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος με αρ. 214/1/12.12.2022 (ΦΕΚ Β’ 6490/17.12.2022) «Υποβαλλόμενα
στοιχεία σχετικά με τη μετοχική διάρθρωση, τις συμμετοχές σε άλλες
οντότητες και τα ανοίγματα προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και
τα συνδεδεμένα μέρη με αυτά» ορίζονται:

«αποφασίζει:

Να καθορίσει τις απαιτήσεις υποβολής
στοιχείων στην Τράπεζα της Ελλάδος σχετικά με τη μετοχική διάρθρωση, τις
συμμετοχές σε άλλες οντότητες και τα ανοίγματα προς τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου και τα συνδεδεμένα μέρη με αυτά, όπως αυτά
ορίζονται στην παρ. 3Β του άρθρου 80 του ν. 4261/2014, ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1.
Οι διατάξεις της παρούσας Πράξης εφαρμόζονται από τα ακόλουθα πρόσωπα
(εφεξής «ιδρύματα») σύμφωνα με τα κατά περίπτωση οριζόμενα στην παρούσα
Πράξη:

α) Τα πιστωτικά ιδρύματα με έδρα στην Ελλάδα,
β) τις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης με έδρα στην Ελλάδα,
γ) τις εταιρείες παροχής πιστώσεων με έδρα στην Ελλάδα,
δ) τις εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων με έδρα στην Ελλάδα,
ε) τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων με έδρα στην Ελλάδα,
στ)
τις μητρικές χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών και τις μητρικές
μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών των πιστωτικών ιδρυμάτων
με έδρα στην Ελλάδα,
ζ) τα υποκαταστήματα των πιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα σε χώρα εκτός του Ε.Ο.Χ τα οποία λειτουργούν στην Ελλάδα,
η) τα ιδρύματα πληρωμών με έδρα στην Ελλάδα, και
θ) τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος με έδρα στην Ελλάδα.

2. Τα ιδρύματα των περ. (α) έως (στ) της παρ. 1 υποβάλλουν τους Πίνακες του Παραρτήματος ως εξής:
α) Τους Πίνακες 1, 2 και 4 με στοιχεία σε επίπεδο ιδρύματος,
β) τον Πίνακα 3 με στοιχεία στο ανώτατο επίπεδο εποπτικής ενοποίησης στην Ελλάδα,
γ) τον Πίνακα 5, μόνο για τα ιδρύματα των περ. (α) έως (ε), με στοιχεία σε επίπεδο ιδρύματος.

3.
Τα ιδρύματα της περ. (ζ) της παρ. 1 υποβάλλουν τους Πίνακες 3 και 4 του
Παραρτήματος της παρούσας με στοιχεία σε επίπεδο ιδρύματος.

4.
Τα ιδρύματα των περ. (η) και (θ) της παρ. 1 υποβάλλουν τους Πίνακες του
Παραρτήματος της παρούσας με στοιχεία σε επίπεδο ιδρύματος εκτός από τον
Πίνακα 3 ο οποίος δεν υποβάλλεται από τα ιδρύματα των περ. (η) και (θ)
της παρ. 1 που αποτελούν μέλος ομίλου πιστωτικού ιδρύματος με έδρα στην
Ελλάδα.

5. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται, κατόπιν γραπτού
αιτιολογημένου αιτήματος του ιδρύματος, να εξαιρεί τα ιδρύματα των
περιπτώσεων (β) έως (ε), (η) και θ) της ανωτέρω παρ. 1 από τις
υποχρεώσεις της παρούσας Πράξης, όταν αυτά είναι θυγατρικές των
ιδρυμάτων της περ. (α) ή της περ. (στ) της εν λόγω παραγράφου και
ισχύουν τα προβλεπόμενα του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΙΣΜΟΙ

Οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Πράξη έχουν την ίδια έννοια όπως αυτή καθορίζεται στον ν. 4261/2014 και στον Κανονισμό (ΕΕ) 575/2013. Για τους σκοπούς της παρούσας ισχύουν, επιπλέον, οι ακόλουθοι ορισμοί:
1.
Η «συγγενής» οντότητα/επιχείρηση και η «συμμετοχή σε από κοινού
συμφωνίες» προκύπτουν με βάση το κατά περίπτωση ισχύον λογιστικό πλαίσιο
(ν. 4308/2014
«Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 251) και Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 2002
για την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων (EE L 243/1, 11.9.2002)).
2.
«Έμμεση ειδική συμμετοχή» θεωρείται η ειδική συμμετοχή που προκύπτει
σύμφωνα με τα κριτήρια που περιγράφονται στον Τίτλο ΙΙ του Κεφαλαίου Β
της ΠΕΕ 142/11.6.2018.
3. Ο «Πραγματικός Δικαιούχος» ενός νομικού προσώπου ορίζεται σύμφωνα με το στοιχείο 17 του άρθρου 3 του ν. 4557/2018
«Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις» (Α’ 139).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1.
Στον Πίνακα 1 «Μετοχική Διάρθρωση και στοιχεία Μετόχων» του
Παραρτήματος της παρούσας, συμπληρώνονται στοιχεία για φυσικά και νομικά
πρόσωπα, που ανήκουν στους είκοσι (20) μεγαλύτερους άμεσους κατόχους
Μετοχικού Κεφαλαίου, συνεταιριστικών μερίδων ή δικαιωμάτων ψήφου.
Κατά τον υπολογισμό του ποσοστού συμμετοχής:
α)
Δεν λαμβάνονται υπόψη τα δικαιώματα ψήφου ή το Μετοχικό Κεφάλαιο ή οι
συνεταιριστικές μερίδες που κατέχουν πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις
επενδύσεων ως αποτέλεσμα αναδοχής ή/και τοποθέτησης χρηματοπιστωτικών
μέσων με ρητή δέσμευση ανάληψης σύμφωνα με την περίπτωση 6 του τμήματος
Α’, του Παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018,
εφόσον τα εν λόγω δικαιώματα δεν ασκούνται ούτε χρησιμοποιούνται κατ’
άλλον τρόπο με σκοπό την παρέμβαση στη διαχείριση του εκδότη και εφόσον
υπάρχει πρόθεση μεταβίβασης εντός ενός έτους από την απόκτηση, όπως
προβλέπεται με την παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4261/2014,
β)
τα δικαιώματα ψήφου ή το Μετοχικό Κεφάλαιο ή οι συνεταιριστικές μερίδες
που κατέχονται από εποπτευόμενους από το Υπουργείο Απασχόλησης και
Κοινωνικής Ασφάλισης Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) συναθροίζονται
και εφόσον ανήκουν στους είκοσι (20) μεγαλύτερους μετόχους του ιδρύματος
συμπεριλαμβάνονται στον Πίνακα (σε μία γραμμή),
γ) οι ιδιοκατεχόμενες από το ίδρυμα μετοχές ή συνεταιριστικές μερίδες δεν συμπληρώνονται στον Πίνακα,
δ)
οι μετοχές ή οι συνεταιριστικές μερίδες για τα οποία παρέχονται
υπηρεσίες φύλαξης, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών θεματοφυλακής από
κάποια νομική οντότητα, διαχείρισης ή τήρησης λογαριασμών αξιών εξ
ονόματος μετόχων ή άλλων προσώπων από διαμεσολαβητή κατά την έννοια του
σημείου β) του άρθρου 26 του ν. 4706/2020 (Α’ 136), λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό συμμετοχής του εντολέα.
Υπογραμμίζεται
ότι η υποβολή των στοιχείων του Πίνακα 1 σε περιοδική βάση δεν
υποκαθιστά την υποχρέωση των ιδρυμάτων να υποβάλλουν, στις περιπτώσεις
που υπάρξει οποιαδήποτε μεταβολή, τις σχετικές πληροφορίες που
προβλέπονται στο ελληνικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

2.
Στον Πίνακα 2 «Πραγματικοί Δικαιούχοι» του Παραρτήματος της παρούσας,
συμπληρώνονται στοιχεία σε σχέση με τους Πραγματικούς Δικαιούχους των
νομικών προσώπων με ειδική συμμετοχή στο ίδρυμα. Υπογραμμίζεται ότι η
υποβολή των στοιχείων του Πίνακα 2 σε περιοδική βάση δεν υποκαθιστά την
υποχρέωση των ιδρυμάτων να υποβάλλουν, στις περιπτώσεις που υπάρξει
οποιαδήποτε μεταβολή, τις σχετικές πληροφορίες που προβλέπονται στο
ελληνικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

3. Στον Πίνακα 3
«Συμμετοχές σε Άλλες Οντότητες» του Παραρτήματος της παρούσας,
συμπληρώνονται στοιχεία για τις συμμετοχές σε άλλες οντότητες σύμφωνα με
το κατά περίπτωση ισχύον λογιστικό θεσμικό πλαίσιο (ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 251) και Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 2002
για την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων (EE L 243/1, 11.9.2002)
βάσει του πεδίου εφαρμογής της λογιστικής ενοποίησης. Σε περίπτωση που
δεν έχει εφαρμογή η λογιστική ενοποίηση, παρέχεται η ζητούμενη
πληροφόρηση για συμμετοχές που δεν ενοποιούνται λογιστικά, αλλά
κατηγοριοποιούνται για σκοπούς οικονομικών καταστάσεων ως συμμετοχές ή
περιλαμβάνονται σε κάποιο λογιστικό χαρτοφυλάκιο χρηματοοικονομικών
στοιχείων ενεργητικού.
Ειδικότερα, συμπληρώνεται η ζητούμενη πληροφόρηση ανά οντότητα για τις ακόλουθες κατηγορίες οντοτήτων:
α)
Θυγατρικές, συγγενείς και συμμετοχές σε από κοινού συμφωνίες
(κοινοπραξίες/από κοινού δραστηριότητες εφόσον έχει συσταθεί ξεχωριστή
οντότητα) που περιλαμβάνονται, ανεξαρτήτως της μεθόδου λογιστικής
ενοποίησης αυτών. Συμπεριλαμβάνονται και οι οντότητες οι οποίες
διακρατούνται προς πώληση/ταξινομούνται ως διακοπείσες δραστηριότητες
βάσει του ΔΠΧΑ 5,
υπό την προϋπόθεση ότι η σχετική συμμετοχή υφίσταται κατά την
ημερομηνία αναφοράς, ενώ δεν περιλαμβάνονται οι ιδιοκατεχόμενες μετοχές ή
συνεταιριστικές μερίδες,
β) οντότητες στις οποίες το ίδρυμα
συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, μέσω μίας ή περισσοτέρων άλλων οντοτήτων, με
ποσοστό 20% τουλάχιστον του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου και δεν
περιλαμβάνονται στις οντότητες που περιγράφονται στην περ. (α).

4.
Στον Πίνακα 4 «Άμεσες συμμετοχές σε Άλλες Οντότητες (Ανάλυση ανά
Συμμετοχή)» του Παραρτήματος της παρούσας, συμπληρώνονται τα ζητούμενα
στοιχεία για τις άμεσες συμμετοχές του ιδρύματος στις οντότητες που
έχουν περιληφθεί στον Πίνακα 3, ανεξαρτήτως από τον υπόχρεο υποβολής του
Πίνακα 3 σύμφωνα με την παρούσα.

5. Στον Πίνακα 5 «Ανοίγματα
προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα συνδεδεμένα μέρη με αυτά»
του Παραρτήματος της παρούσας, συμπληρώνονται στοιχεία για τα ανοίγματα
που προκύπτουν σε επίπεδο ιδρύματος προς τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου και τα συνδεδεμένα μέρη με αυτά.

6. Η Τράπεζα της
Ελλάδος δύναται να ζητήσει οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία σχετικά με τους
όρους των ανοιγμάτων (συμπεριλαμβανομένων των εντός και εκτός
ισολογισμού στοιχείων) προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα
συνδεδεμένα μέρη με αυτά, τα οποία θεωρεί απαραίτητα προκειμένου να
εξετάσει στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων της κατά πόσο τα εν
λόγω ανοίγματα διέπονται από ισοδύναμους τουλάχιστον με τις λοιπές
επιχειρήσεις όρους (ποσά, επιτόκια, όρια, εξασφαλίσεις) και από τις
εκάστοτε ισχύουσες για το σκοπό αυτό ειδικές διαδικασίες έγκρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

1.
Όλοι οι Πίνακες του Παραρτήματος της παρούσας υποβάλλονται ηλεκτρονικά
στη Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος
μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου ημερολογιακού μήνα μετά την
ημερομηνία αναφοράς. Σε περίπτωση που αυτή δεν είναι εργάσιμη,
υποβάλλονται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

2. Ως προς τη συχνότητα υποβολής ισχύουν τα εξής:
α) ο Πίνακας 1 «Μετοχική Διάρθρωση και στοιχεία Μετόχων» υποβάλλεται:
i)
Μηνιαία από τα ιδρύματα των περ. (α) και (στ) της παρ. 1 του Κεφαλαίου 1
της παρούσας εφόσον θεωρούνται σημαντικές οντότητες βάσει των κριτηρίων
που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 1024/2013 και εξειδικεύονται με
τον Κανονισμό (ΕΕ) 468/2014,
ii) τριμηνιαία από τα ιδρύματα της περ.
(α) και (στ) της παρ. 1 του Κεφαλαίου 1 της παρούσας που δεν εμπίπτουν
στην ανωτέρω υποπερίπτωση i), καθώς και από τα ιδρύματα των περ. (β) έως
(ε) της παρ. 1 του Κεφαλαίου 1 της παρούσας,
iii) εξαμηνιαία από τα ιδρύματα των περ. (η) και (θ) της παρ. 1 του Κεφαλαίου 1 της παρούσας,
β)
ο Πίνακας 2 «Πραγματικοί Δικαιούχοι» υποβάλλεται εξαμηνιαία από τα
ιδρύματα των περ. (α) έως (στ), (η) και (θ) της παρ. 1 του Κεφαλαίου 1
της παρούσας,
γ) ο Πίνακας 3 «Συμμετοχές σε Άλλες Οντότητες»
υποβάλλεται τριμηνιαία από τα ιδρύματα των περ. (α) έως (ζ) της παρ. 1
του Κεφαλαίου 1 της παρούσας, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του εν λόγω
Κεφαλαίου, και εξαμηνιαία από τα ιδρύματα των περ. (η) και (θ) της παρ. 1
του Κεφαλαίου 1 της παρούσας,
δ) ο Πίνακας 4 «Άμεσες συμμετοχές σε
Άλλες Οντότητες (Ανάλυση ανά Συμμετοχή)» υποβάλλεται τριμηνιαία από τα
ιδρύματα των περ. (α) έως (ζ) της παρ. 1 του Κεφαλαίου 1 της παρούσας
και εξαμηνιαία από τα ιδρύματα των περ. (η) και (θ) της παρ. 1 του
Κεφαλαίου 1 της παρούσας,
ε) ο Πίνακας 5 «Ανοίγματα προς τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου και τα συνδεδεμένα μέρη με αυτά» υποβάλλεται
τριμηνιαία από τα ιδρύματα των περ. (α) έως (ε) της παρ. 1 του Κεφαλαίου
1 της παρούσας και εξαμηνιαία από τα ιδρύματα των περ. (η) και (θ) της
παρ. 1 του Κεφαλαίου 1 της παρούσας.

3. Η ημερομηνία αναφοράς ορίζεται ως εξής:
α) για τους Πίνακες που υποβάλλονται σε μηνιαία βάση, η τελευταία ημερολογιακή ημέρα κάθε μήνα,
β)
για τους Πίνακες που υποβάλλονται σε τριμηνιαία βάση, οι ημερομηνίες:
31 Μαρτίου, 30 Ιουνίου, 30 Σεπτεμβρίου και 31 Δεκεμβρίου,
γ) για τους Πίνακες που υποβάλλονται σε εξαμηνιαία βάση, οι ημερομηνίες: 30 Ιουνίου και 31 Δεκεμβρίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Τροποποιείται η ΠΕΕ 193/2/27.9.2021
«Κανόνες προληπτικής εποπτείας εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης,
παροχής πιστώσεων, πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων και ιδρυμάτων
μικροχρηματοδοτήσεων του ν. 4701/2020» (Β’ 4642), ως εξής:

α)
Η υποπαρ. 1.1 «Στοιχεία μετοχικής διάρθρωσης, ειδικών συμμετοχών και
ειδικών σχέσεων» της παρ. 1 του Κεφαλαίου Β «ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ»,
καταργείται.

2. Τροποποιείται η ΠΕΕ 164/2/13.12.2019
«Όροι και προϋποθέσεις για: α) Τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας των ιδρυμάτων πληρωμών και των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού
χρήματος και την καταχώριση των παρόχων της υπηρεσίας πληροφοριών
λογαριασμού στην Ελλάδα, β) την απόκτηση, την αύξηση ή τη διάθεση
ειδικής συμμετοχής, γ) την ανάληψη θέσης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου
και άλλων, δ) τον καθορισμό ελάχιστου χρηματικού ποσού ασφάλισης
επαγγελματικής ευθύνης ή άλλης συγκρίσιμης εγγύησης, ε) τους κανόνες
εποπτείας, στ) την τήρηση Μητρώου του άρθρου 14 του ν. 4537/2018» (Β’ 4981)», ως εξής:
α) Οι περ. α), β), γ) και ιγ) της παρ. 1.1. της ενότητας 1
«Ιδρύματα Πληρωμών» του Κεφαλαίου XI «ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», καταργούνται.
β)
Οι περ. α), β), γ) και ιε) της παρ. 3.1. της ενότητας 3 «Ιδρύματα
Ηλεκτρονικού Χρήματος» του Κεφαλαίου XI «ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», καταργούνται.

3. Τροποποιείται η ΠΔ/ΤΕ 2651/20.1.2012
«Στοιχεία και πληροφορίες που οφείλουν να υποβάλλουν σε περιοδική βάση
στην Τράπεζα της Ελλάδος τα εποπτευόμενα ιδρύματα για σκοπούς άσκησης
εποπτείας Καθορισμός προσώπων που έχουν ειδική σχέση με το πιστωτικό
ίδρυμα» (Β’199), ως εξής:

α) Ο τίτλος της ΠΔ/ΤΕ 2651/20.1.2012
αντικαθίσταται ως εξής: «Στοιχεία και πληροφορίες που οφείλουν να
υποβάλλουν σε περιοδική βάση στην Τράπεζα της Ελλάδος τα εποπτευόμενα
ιδρύματα για σκοπούς άσκησης εποπτείας».

β) Ο τίτλος του τμήματος
Α «Μετοχική διάρθρωση Ειδικές συμμετοχές Πρόσωπα με «ειδική σχέση» με
το υπόχρεο σε υποβολή στοιχείων ίδρυμα Χρηματοδοτικά ανοίγματα προς τα
πρόσωπα που έχουν ειδική σχέση με το ίδρυμα» του Κεφαλαίου Ι «ΕΙΔΟΣ
ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ», αντικαθίσταται ως
εξής: «Α. Μετοχική διάρθρωση».

γ) Οι παρ. 1 έως και 5 του
τμήματος Α «Μετοχική διάρθρωση Ειδικές συμμετοχές Πρόσωπα με «ειδική
σχέση» με το υπόχρεο σε υποβολή στοιχείων ίδρυμα Χρηματοδοτικά ανοίγματα
προς τα πρόσωπα που έχουν ειδική σχέση με το ίδρυμα» του Κεφαλαίου Ι
«ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ» καταργούνται.

δ)
Ο τίτλος του Πίνακα «Α. ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ» του
Κεφαλαίου ΙΙ «ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ»,
αντικαθίσταται ως εξής: «Α.ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ».

ε) Η γραμμή που
αφορά το υπόδειγμα Α01 «Μετοχική Διάρθρωση του υπόχρεου Ιδρύματος» του
Πίνακα υπό τον τίτλο «Α. ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ» του
Κεφαλαίου ΙΙ «ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ»
καταργείται.

στ) Η γραμμή που αφορά το υπόδειγμα Α02 «Ειδικές
Συμμετοχές: (α) σε Πιστωτικά και Χρηματοδοτικά Ιδρύματα, Εταιρείες
Διαχείρισης Πληροφορικής & Ακινήτων, σε Ασφαλιστικές Εταιρείες και
(β) Διακατεχόμενα Λοιπά Στοιχεία των Ιδίων Κεφαλαίων των Εταιρειών
Αυτών» του Πίνακα υπό τον τίτλο «Α. ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ» του Κεφαλαίου ΙΙ «ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ» καταργείται.

ζ) Η γραμμή που αφορά το υπόδειγμα Α03
«Ειδικές Συμμετοχές του Ιδρύματος σε Επιχειρήσεις εκτός του
Χρηματοπιστωτικού Τομέα» του Πίνακα υπό τον τίτλο «Α. ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ» του Κεφαλαίου ΙΙ «ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ» καταργείται.

η) Η γραμμή που αφορά το υπόδειγμα
Α04 «Απαιτήσεις από Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα που έχουν Ειδική Σχέση με
το υπόχρεο Ίδρυμα» του Πίνακα υπό τον τίτλο «Α. ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ» του Κεφαλαίου ΙΙ «ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ» καταργείται.

θ) Η περίπτωση «α) Ειδικές συμμετοχές
της μητρικής σε ιδρύματα εντός του χρηματοπιστωτικού τομέα (Υπόδειγμα
Α02)» και η περίπτωση «β) Ειδικές συμμετοχές της μητρικής σε
επιχειρήσεις εκτός του χρηματοπιστωτικού τομέα (Υπόδειγμα Α03)» της παρ.
1 του τμήματος Β «ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙΙ «ΥΠΟΧΡΕΟΙ
ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ» καταργούνται.

ι) Η παράγραφος 2
του τμήματος Γ «ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Ε.Ο.Χ.)» του Κεφαλαίου ΙΙΙ «ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΠΡΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ» αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Τα ως άνω
υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων, εφόσον δεν εξαιρούνται σύμφωνα με
την παρ. 2 του Κεφαλαίου Γ της ΠΕΕ 58/18.1.2016 (Β’ 179), υποβάλλουν τα
σχετικά με την δραστηριότητά τους στην Ελλάδα Υποδείγματα του Κεφαλαίου I
της παρούσας Πράξης.»

ια) Το Παράρτημα Ι καταργείται.

ιβ)
Τα Υποδείγματα Πινάκων Α01, Α02, Α03 και Α04 και οι οδηγίες συμπλήρωσής
τους που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ καταργούνται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσής της.

2.
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας οποιαδήποτε υφιστάμενη αναφορά στις
διατάξεις που τροποποιούνται ή καταργούνται με την παρούσα νοείται στο
εξής ως αναφορά στις αντίστοιχες διατάξεις της παρούσας.

3.
Επίσης οποιαδήποτε υφιστάμενη αναφορά σε πρόσωπα με «ειδική σχέση», λόγω
της κατάργησης της χρήσης του προαναφερόμενου όρου με την παρούσα,
νοείται στο εξής ως αναφορά «στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα
συνδεδεμένα μέρη με αυτά», όπως ορίζονται στην παρ. 3Β του άρθρου 80 του ν. 4261/2014.

4.
Η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να παρατείνει την πρώτη υποβολή στοιχείων
έως και ένα (1) μήνα σε σχέση με την προθεσμία που προβλέπεται στην παρ.
1 του Κεφαλαίου 4 της παρούσας.

5. Εξουσιοδοτούνται η Διεύθυνση
Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος για τα ιδρύματα
των περ. (α) έως (ζ) της παρ. 1 του Κεφαλαίου 1 και η Διεύθυνση
Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών της Τράπεζας της Ελλάδος για τα
ιδρύματα των περ. (η) και (θ) της παρ. 1 του Κεφαλαίου 1, να
προσδιορίσουν την ακριβή ημερομηνία της πρώτης υποβολής των στοιχείων
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, να παρέχουν οδηγίες και
διευκρινίσεις για την εφαρμογή της παρούσας, να ζητούν διευκρινίσεις
σχετικά με το περιεχόμενο και τον τρόπο συμπλήρωσης των υποβληθέντων
Πινάκων του Παραρτήματος και να παρατείνουν την ημερομηνία υποχρεωτικής
υποβολής των Πινάκων του Παραρτήματος.

6. Η παρούσα Πράξη και το
Παράρτημα αυτής, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, να δημοσιευθούν
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθούν στον ιστότοπο της
Τράπεζας της Ελλάδος.».

Δείτε τα παραρτήματα της απόφασης εδώ.

Σχολιάστε

Shares
Call Now Button