Υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τις μεταβολές στην ακίνητη περιουσία (σύσταση, απόκτηση, κ.λπ.) που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2022

Υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9)
για τις μεταβολές στην ακίνητη περιουσία (σύσταση, απόκτηση, κ.λπ.) που
πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2022.

Ι. Με τις διατάξεις του άρθ. 48 «Χρόνος υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων – Τροποποίηση παρ. 1 και 3 άρθρου 23 ν. 3427/2005» του ν.4916/2022 (ΦΕΚ Α’ 65/28.3.2022),
επήλθαν τροποποιήσεις σε θέματα υποβολής δηλώσεων
στοιχείων ακινήτων (Ε9).

Στην παρ. 2 του παραπάνω άρθρου ορίζονται:

«2. Η περ. α’ της παρ. 3 του άρθ. 23 του ν. 3427/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

«α.
Για τη σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη μεταβολή στα δικαιώματα της παρ.
1, ο υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων υποβάλλει αυτήν
μέχρι και την 31η Μαρτίου του επόμενου έτους από την ημέρα της σύστασης,
απόκτησης και κάθε άλλης μεταβολής στα παραπάνω δικαιώματα, πλην της
κληρονομικής διαδοχής, για την οποία ο φορολογούμενος υποχρεούται σε
υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα
του επόμενου μήνα της λήξης της προθεσμίας αποποίησης της κληρονομίας.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να παρατείνεται η προθεσμία
του προηγούμενου εδαφίου.»».

ΙΙ. Σύμφωνα με την παρ. 4β του άρθ. 92 «Έναρξη ισχύος» του ίδιου νόμου:

«β) Η παρ. 2 του άρθρου 48 ισχύει για κάθε μεταβολή από την 1η Ιανουαρίου 2021 και εφεξής.»

ΙΙΙ. Στο άρθ. 26 «Έκδοση πράξης προσδιορισμού του φόρου σε κάθε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. -Τροποποίηση περ. ε’ παρ. 3 άρθρου 6 ν. 4223/2013» του ν.5036/2023 (ΦΕΚ Α’ 77/28.3.2023) ορίζονται:

«Η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4223/2013 (Α’ 287) τροποποιείται με:

α) την αντικατάσταση του όγδοου εδαφίου,
β) την προσθήκη νέων ένατου και δέκατου εδαφίων,
γ) την κατάργηση του δέκατου εδαφίου,
δ)
στο ενδέκατο εδάφιο, μετά τις λέξεις «σε στοιχεία ακινήτων»,
προστίθενται οι λέξεις «των σχετικών δηλώσεων και σε δηλώσεις στοιχείων
ακινήτων» και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. α) Για τον
προσδιορισμό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. κάθε επόμενου του 2014 έτους, λαμβάνεται η
δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. με τα στοιχεία των ακινήτων του προηγούμενου έτους με
τις μεταβολές που επήλθαν.

β) Σε περιπτώσεις εντάξεων νέων περιοχών
στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξίας ακινήτων, εφόσον αυτές
είναι μονοζωνικές, τα δικαιώματα που αναγράφονται στις δηλώσεις
στοιχείων ακινήτων ως ευρισκόμενα εκτός Αντικειμενικού Προσδιορισμού
Αξίας Ακινήτων (Α.Π.Α.Α.) στις περιοχές αυτές μεταφέρονται αυτόματα
εντός Α.Π.Α.Α., πλην αυτών για τα οποία στη διεύθυνση του ακινήτου
αναγράφεται «εκτός οικισμού» ή «επί αγροτεμαχίου».

γ) Σε περιπτώσεις
εντάξεων νέων περιοχών στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξίας
ακινήτων, εφόσον αυτές περιλαμβάνουν περισσότερες της μίας ζώνες, για
τον υπολογισμό του φόρου και της αξίας λαμβάνεται η μικρότερη τιμή
ζώνης. Εφόσον το δικαίωμα εντάσσεται σε υψηλότερη τιμή ζώνης, ο
φορολογούμενος υποχρεούται, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του
Ιουνίου του οικείου έτους, να υποβάλει τροποποιητική δήλωση χωρίς
πρόστιμο και να καταβάλει τον φόρο χωρίς τόκο σε ισόποσες μηνιαίες
δόσεις όχι μικρότερες των δέκα (10) ευρώ μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Φεβρουαρίου του επόμενου έτους.

δ)
Σε περιπτώσεις εντάξεων νέων περιοχών στο αντικειμενικό σύστημα
προσδιορισμού αξίας ακινήτων, εφόσον αυτές περιλαμβάνουν περισσότερες
της μιας ζώνες για τον υπολογισμό του φόρου και της αξίας για τα
δικαιώματα που με βάση τη δήλωση στοιχείων ακινήτων δεν υπάρχει
δυνατότητα να ενταχθούν εντός Α.Π.Α.Α., η τιμή ζώνης και η αξία
λαμβάνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Ενότητες Α’, Β’ και Ε’ του
άρθρου 4. Ο φορολογούμενος υποχρεούται μέχρι την τελευταία εργάσιμη
ημέρα του Ιουνίου του οικείου έτους να υποβάλει τροποποιητική δήλωση
χωρίς πρόστιμο και να καταβάλει τον φόρο χωρίς τόκο σε ισόποσες μηνιαίες
δόσεις όχι μικρότερες των δέκα (10) ευρώ μέχρι την τελευταία εργάσιμη
ημέρα του Φεβρουαρίου του επόμενου έτους.

ε) Ειδικά για το έτος 2022,
ο φορολογούμενος μπορεί να τροποποιήσει τα στοιχεία των ακινήτων του
που περιλαμβάνονται στη δήλωση του άρθρου 23 του ν. 3427/2005
(Α’ 312) εμπρόθεσμα μέχρι και την 29η Ιουλίου 2022 και να καταβάλει τον
φόρο σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις όχι μικρότερες των δέκα (10) ευρώ
μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2023.

Ειδικά για το έτος 2023, ο
φορολογούμενος μπορεί να τροποποιήσει τα στοιχεία των ακινήτων του που
περιλαμβάνονται στη δήλωση του άρθρου 23 του ν. 3427/2005
(Α’ 312), εμπρόθεσμα μέχρι και την 30ή Ιουνίου 2023 και να καταβάλει
τον φόρο σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις όχι μικρότερες των δέκα (10) ευρώ
μέχρι και την 29η Φεβρουαρίου 2024.

Σε περίπτωση υποβολής
τροποποιητικής δήλωσης από την οποία προκύπτει μείωση φόρου, εκδίδεται
πράξη προσδιορισμού του φόρου σύμφωνα με τα άρθρα 32 και 34 του Κώδικα
Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022
Α’ 206). Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.), καθορίζονται τα όργανα, οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα
κριτήρια, ο τρόπος, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για
την επαλήθευση της ορθότητας και πληρότητας των υποβαλλόμενων δηλώσεων.

Με
απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται η μηχανογραφική σύνθεση
των δηλώσεων ΕΝ.Φ.Ι.Α., η διαδικασία και ο τρόπος αποκατάστασης λαθών
και ελλείψεων σε στοιχεία ακινήτων, των σχετικών δηλώσεων και σε
δηλώσεις στοιχείων ακινήτων. Τα έντυπα με τα οποία πραγματοποιούνται
διορθώσεις, τα οποία επέχουν θέση τροποποιητικής δήλωσης, τα υποδείγματα
χορήγησης απαλλαγών και ο τρόπος υποβολής τους, καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία διαδικασία και λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
Ακίνητα
που έχουν ουσιώδεις ελλείψεις στην περιγραφή, με αποτέλεσμα να μην
είναι δυνατός ο υπολογισμός του ΕΝ.Φ.Ι.Α., θεωρούνται ως μη δηλωθέντα.»».

IV. Στην απόφαση Α.1058/27.4.2023 (ΦΕΚ Β’ 2844/27.4.2023) «Διαδικασία για τη χορήγηση της έκπτωσης των παρ. 1 και 2 του άρθρου 7 του ν. 4223/2013 (Α’ 287), κατά την υποβολή δηλώσεων Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2023» ορίζονται:

«Άρθρο 1

1. Δηλώσεις στοιχείων ακινήτων, αρχικές ή
τροποποιητικές, που υποβάλλονται για το έτος 2023 μετά την πρώτη
κεντρική εκκαθάριση, σύνθεση δηλώσεων και έκδοση πράξεων διοικητικού
προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους αυτού, υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι
και τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της
περίπτωσης ε της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4223/2013,
ήτοι μέχρι και την 30ή Ιουνίου 2023. Για τις δηλώσεις αυτές εκδίδεται
κεντρικά από τη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.)
της Α.Α.Δ.Ε. πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. και ο φόρος
υπολογίζεται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις μέχρι και την 29η Φεβρουαρίου
2024, όπως ορίζεται στην ίδια διάταξη. Κατά την έκδοση της πράξης
διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. του προηγούμενου εδαφίου, λαμβάνεται
υπόψη το ποσοστό της έκπτωσης που έχει χορηγηθεί με την πρώτη εκδοθείσα
πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2
του άρθρου 7 του ν. 4223/2013,
και το ποσό της έκπτωσης που προκύπτει δεν υπερβαίνει το ποσό της
έκπτωσης που έχει χορηγηθεί με την πρώτη εκδοθείσα πράξη διοικητικού
προσδιορισμού του φόρου.

2. Μετά τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της περ. ε’ της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4223/2013,
πραγματοποιείται νέα κεντρική εκκαθάριση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το έτος αυτό
από τη Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ., με βάση την περιουσιακή κατάσταση των
φορολογουμένων, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία της λήξης
της ανωτέρω προθεσμίας. Εφόσον από τις υποβληθείσες δηλώσεις της παρ. 1
της παρούσας απόφασης προκύπτουν νέοι δικαιούχοι έκπτωσης ή μεγαλύτερο
ποσό ή ποσοστό έκπτωσης, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 7 του ν. 4223/2013,
εκδίδεται νέα πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. Το ποσό της
έκπτωσης χορηγείται με βάση την τελευταία εκδοθείσα πράξη διοικητικού
προσδιορισμού του φόρου. Ο φόρος υπολογίζεται σε ισόποσες μηνιαίες
δόσεις μέχρι και την 29η Φεβρουαρίου 2024.

3. Κατά την υποβολή
εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων για το έτος 2023 από τους
φορολογουμένους στους οποίους έχει ήδη χορηγηθεί ποσοστό έκπτωσης
σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 7 του ν. 4223/2013,
εκδίδεται πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου στην οποία
λαμβάνεται υπόψη το ποσοστό της έκπτωσης που έχει χορηγηθεί με την
τελευταία εκδοθείσα πράξη διοικητικού προσδιορισμού. Το ποσό της
έκπτωσης που προκύπτει δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της έκπτωσης που
έχει χορηγηθεί με την τελευταία εκδοθείσα πράξη διοικητικού
προσδιορισμού του φόρου.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση ισχύει για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2023. Κάθε προηγούμενη απόφαση που ρυθμίζει τα ίδια θέματα παύει να ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».

V. Στην απόφαση Α.1094/29.6.2023 «Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2023» ορίζονται:

«ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ

Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2023, που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της περ. ε της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4223/2013, παρατείνεται μέχρι και την 31η.7.2023.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2023».

Σχετικές διατάξεις/αποφάσεις/εγκύκλιοι:

ν. 3427/2005 «Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις»

ν. 4223/2013 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις»

ν. 4916/2022 «Εκσυγχρονισμός
του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς – Πρόγραμμα
συνεισφοράς Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες μέχρι τη μεταβίβαση της
κατοικίας τους στον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης του κεφαλαίου Α’
του μέρους δευτέρου του τρίτου βιβλίου του ν. 4738/2020 – Ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2020/1151 και (ΕΕ) 2021/1159,
νέος μειωμένος Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.),
επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση
ιδίως της ενεργειακής κρίσης και άλλες διατάξεις»

Σχολιάστε

Shares
Call Now Button